Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.1 Aansluiting; elke door Rental Tracker aangeboden mogelijkheid om (Telecommunicatie- )diensten te benutten op het Netwerk.

1.2 Abonnement; elke overeenkomst met Rental Tracker voor een Aansluiting (“Connectivity”), die periodieke of eenmalige vaste lasten omvat.

1.3 Contractant; de (rechts-)persoon met wie Rental Tracker een Overeenkomst heeft gesloten.

1.4 Diensten; het geheel van de diensten die Rental Tracker en derden leveren.

1.5 Eindgebruiker; de individuele (natuurlijke) persoon, die een Product gebruikt en/of gebruik maakt van een Aansluiting.

1.6 GPS Hardware; GPS trackers en/of accessoires.

1.7 Installatie; werkzaamheden samenhangend met (in de breedste zin van het woord) inbouw, uitbouw en/of vervanging van een Product in een object.

1.8 Rental Tracker; handelsnaam van Rental Tracker B.V. gevestigd te Eelde en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67689264.

1.9 Netwerk; de infrastructuur, geleverd en in stand gehouden door derden en/of Rental Tracker, voor (mobiele) Telecommunicatiediensten en/of andere diensten.

1.10 Overeenkomst; iedere Overeenkomst tussen Rental Tracker en Contractant op grond waarvan Rental Tracker een of meer Producten en/of Diensten levert en/of de Installatie van een Product verzorgt.

1.11 Product; ieder door Rental Tracker geleverd product, waaronder GPS Hardware.

1.12 SIM-kaart; de chip(-kaart) die het, tezamen met een Aansluiting, mogelijk maakt om Telecommunicatiediensten af te nemen via het Netwerk.

1.13 Telecommunicatiedienst; de dienst die geheel of gedeeltelijk bestaat in de overdracht of routering van spraak- en/of dataverkeer over het Netwerk.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Op iedere Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.2 De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Contractant en/of Eindgebruiker wordt nadrukkelijk uitgesloten.

2.3 Rental Tracker is leverancier van Producten en Diensten aan Contractant en Eindgebruiker, en zij verricht – indien en voor zover overeengekomen – Installatie.

2.4 De GPS hardware bepaalt zijn locatie via GPS en het bereik van de GPS Hardware wordt negatief beïnvloed indien deze zich niet in open zicht van de GPS satellieten bevindt;

2.5 De GPS Hardware dient zowel GPS- als GSM bereik te hebben om zijn locatie via het Netwerk te verzenden naar de GPS tracking server. Wanneer dit bereik ontoereikend is, verzendt de GPS Hardware geen locatie(s) en zal de laatste bekende locatie worden gegeven.

2.6 Ten aanzien van Telecommunicatiediensten geldt dat de mogelijkheid om een verbinding tot stand te brengen, alsmede de kwaliteit van een verbinding niet op iedere plaats en op elk moment gelijk of toereikend is. Partijen onderkennen dat de Diensten (alsmede de juistheid van de GPS data en/of de kwaliteit van het Netwerk) negatief kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals slecht weer, hoge gebouwen, tunnels, bergen, atmosferische omstandigheden, aanpassingen en onderhoud van het Netwerk etc. Rental Tracker spant zich binnen de grenzen van hetgeen voor haar redelijkerwijze mogelijk is in om dergelijke beperkingen en/of storingen te beperken en deze – met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde – te verhelpen.

2.7 Indien gedurende de looptijd van een Overeenkomst door Rental Tracker nieuwe Diensten beschikbaar worden gesteld en/of tarieven worden gewijzigd dan blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing, tenzij deze zelf worden gewijzigd of daarvan expliciet (schriftelijk) wordt afgeweken.

2.8 Het is Rental Tracker toegestaan de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, ook voor bestaande Overeenkomsten. De wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking dan wel zoveel later als de bekendmaking vermeldt.

2.9 Wanneer Rental Tracker de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigt en deze aanpassingen dragen bij aan een verslechtering van de dienstverlening aan Contractant en indien de Contractant deze wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan Contractant de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Opzegging dient in dat geval schriftelijk plaats te vinden, middels een per aangetekende post verzonden brief die door Rental Tracker wordt ontvangen voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

2.10 Ongeldigheid van een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden laten de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.11 Het is Rental Tracker toegestaan om bij de nakoming door haar van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.

2.12 In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de bepalingen van een tussen de Contractant en Rental Tracker gesloten specifieke Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.13 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.14 Indien enig onderdeel van deze voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, blijven niettemin de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en zullen Rental Tracker en de Contractant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Door Rental Tracker gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.

3.2 De geldigheidsduur van door Rental Tracker gedane aanbiedingen bedraagt veertien dagen (vanaf de dag waarop de aanbieding wordt verzonden), tenzij een aanbieding expliciet een andere termijn vermeldt.

3.3 Een Overeenkomst en/of een Abonnement komt tot stand doordat (en op de dag dat) Rental Tracker de Overeenkomst c.q. het Abonnement ondertekent of bevestigt, dan wel de aan haar verstrekte opdracht middels een opdrachtbevestiging bevestigt. Het niet (mede) ondertekenen en/of retour zenden van de Overeenkomst c.q. het Abonnement door de Contractant aan Rental Tracker laat zijn/haar gebondenheid aan de rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst onverlet.

3.4 Als de Contractant een natuurlijke persoon is, dan heeft deze het recht de Overeenkomst en/of het Abonnement binnen 14 werkdagen na begindatum van de Overeenkomst te ontbinden. In geval van zodanige beëindiging rust op de Contractant de verplichting om Producten in originele verpakking en in originele staat binnen genoemde 14 werkdagen aan Rental Tracker te retourneren, bij gebreke waarvan Contractant de prijs van de Producten en Diensten verschuldigd blijft. Kosten verbonden aan Installatie worden door Rental Tracker nimmer gerestitueerd en zijn te allen tijde verschuldigd door de Contractant, ook indien gebruik wordt gemaakt van de in dit artikel genoemde mogelijkheid de Overeenkomst en/of het Abonnement te ontbinden.

3.5 Rental Tracker is gerechtigd de (rechten en plichten voortvloeiend uit de) Overeenkomst en/of het Abonnement geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derde(n).

3.6 Een tot stand gekomen Overeenkomst kan slechts gewijzigd worden indien en voor zo ver dit schriftelijk wordt overeengekomen.

3.7 Rental Tracker is niet gebonden aan enige toezegging door ondergeschikten van Rental Tracker, anders dan nadat zodanige toezegging door Rental Tracker schriftelijk aan de Contractant of de Eindgebruiker is bevestigd.

3.8 Rental Tracker kan in geen geval aan een offerte worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.9 In offertes of Overeenkomst gegeven tarieven, product specificaties, voorwaarden etc. gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.10 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Rental Tracker.

3.11 Alle opgaven van Rental Tracker van getallen, maten, gewichten en kleur van de producten zijn met zorg gedaan. Rental Tracker kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Wanneer Contractant aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van Rental Tracker of van de monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen, dat de klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

 

Artikel 4 Aansluiting en Diensten

4.1 Aanvraag van een Aansluiting vindt plaats op de door Rental Tracker aangegeven wijze, onder opgave c.q. overlegging door de Contractant van de door Rental Tracker voorgeschreven gegevens c.q. bescheiden.

4.2 Zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van een Abonnement c.q. Installatie zal Rental Tracker zorgen voor het in dienst stellen van de Aansluiting, middels het aansluiten van de geleverde SIM-kaart(en) op het Netwerk, en het leveren van de overeengekomen Diensten.

4.3 Rental Tracker draagt zorg voor toekenning van een of meer nummers aan Contractant, waarbij geldt dat noch de Contractant noch de Eindgebruiker aanspraak heeft op een of meer specifieke nummers. Rental Tracker is gerechtigd om – indien en voor zo ver daartoe redelijke gronden aanwezig zijn – verstrekte nummers te wijzigen, zonder dat dit op enigerlei wijze leidt tot aanspraak op een vergoeding aan de zijde van de Contractant en/of de Eindgebruiker.

4.4 Rental Tracker biedt de overeengekomen diensten uitsluitend in de overeengekomen landen en/of gebieden aan. In geval er geen sprake is van een uitputtende lijst met landen en/of gebieden wordt de dienstverlening verondersteld te zijn overeengekomen voor het land van vestiging van de betreffende Rental Tracker vestiging. Onder internationale dienstverlening wordt, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeengekomen, dienstverlening in de volgende landen verstaan: Afghanistan, Albania, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, British Virgin Islands, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Canada, Cayman Islands, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Republic of Congo, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Faroe Islands, Fiji, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Macedonia, Malawi, Malaysia, Malta, Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Montserrat, mar, Nepal, Netherlands, Netherlands Antilles, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Suriname, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turks and Caicos Islands, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kindgom – Jersey & Guernsey, United Kingdom, United Kingdom – Isle of Man, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zambia.

 

Artikel 5 Installatie

5.1 Indien en voor zo ver Installatie onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, geldt dat

(i) Rental Tracker gerechtigd is deze geheel of deels te laten uitvoeren door derden,

(ii) Rental Tracker gerechtigd is de locatie te bepalen waar deze plaatsvindt,

(iii) Rental Tracker dan wel een door haar ingeschakelde derde gerechtigd is de Installatie niet uit te voeren en de Overeenkomst te ontbinden (zonder dat terzake op haar enige verplichting tot (schade-)vergoeding zal komen te rusten) in geval uit het voorafgaand aan de Installatie verricht onderzoek van het object blijkt dat deze zich niet of in onvoldoende mate leent voor Installatie (een en ander ter uitsluitende beoordeling van Rental Tracker).

 

5.2 Rental Tracker dan wel de door haar ingeschakelde derde is bevoegd Producten of Diensten te leveren die in geringe mate afwijken van de in de Overeenkomst omschreven Producten en Diensten, doch die daarmee op functioneel gebied gelijk zijn te stellen. Indien Rental Tracker, dan wel de door haar ingeschakelde derde, naar het oordeel van de Contractant en/of de Eindgebruiker de (geïnstalleerde) Producten en Diensten zodanig heeft geleverd dat deze wezenlijk van de overeengekomen (geïnstalleerde) Producten of Diensten afwijken, dan is Contractant bevoegd de Overeenkomst te ontbinden gedurende 7 werkdagen nadat Contractant de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Rental Tracker is in geen geval verplicht tot vergoeding van dientengevolge geleden schade.

 

Artikel 6 Duur van de Overeenkomst c.q. Abonnement en beëindiging

6.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

6.2 Een Abonnement aangegaan voor onbepaalde tijd kan beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging door de Contractant dient te geschieden door middel van een e-mail aan Rental Tracker vanaf het geregistreerde emailadres en dient door Rental Tracker te zijn ontvangen en bevestigd. De datum van ontvangst door Rental Tracker van mail geldt als de datum waarop is opgezegd. Beëindiging van een Abonnement door opzegging zal nimmer recht geven op restitutie van reeds betaalde bedragen.

6.3 Rental Tracker is te allen tijde bevoegd een Overeenkomst en/of een Abonnement te ontbinden (c.q. de nakoming van op haar rustende verplichtingen op te schorten), en/of te beëindigen met behoud van recht op vervangende schadevergoeding, in geval de Contractant en/of de Eindgebruiker in de nakoming van één of meer van de overeengekomen verplichtingen tekort schiet. Voor zo ver nakoming door Contractant nog redelijkerwijze mogelijk moet worden, zal een in gebreke stelling dienen plaats te vinden. Niettegenstaande het vorengaande is ontbinding (c.q. opschorting) van een Overeenkomst en/of een Abonnement zonder ingebrekestelling (en met onmiddellijke ingang) mogelijk in geval van

(i) (een aanvraag tot) faillissement dan wel (voorlopige) surseance van betaling en/of

(ii) een verzoek op grond van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen en/of

(iii) het verstrijken van een voor nakoming van enige contractuele verplichting bepaalde termijn en/of

(iv) in geval de Contractant of de Eindgebruiker schade toebrengt aan (c.q. dreigt toe te brengen aan) het Netwerk, Rental Tracker, haar werknemers en/of door haar ingeschakelde derden, dan wel zijn/haar gebruik van de Producten en/of Diensten een of meer strafbare feiten oplevert en/of

(v) in geval uitvoering van de Overeenkomst of het Abonnement voor Rental Tracker door van buiten komende oorzaken onmogelijk dan wel onevenredig bezwaarlijk wordt.

 

Artikel 7 Tarieven en Prijzen

7.1 De tarieven c.q. prijzen voor de Diensten en/of Producten zijn aan Rental Tracker verschuldigd volgens de door haar in de Overeenkomst en/of het Abonnement opgegeven tarieven c.q. prijzen. Over de te betalen bedragen worden BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen berekend. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en zijn -tenzij expliciet anders aangegeven- exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde belastingen of heffingen en andere kosten zoals maar niet uitsluitend kosten van bezorging en verzekering.

7.2 Alle prijzen en tarieven zijn verschuldigd vanaf het moment van het aangaan van een Overeenkomst en/of een Abonnement.

7.3 Rental Tracker is gerechtigd om na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en/of een Abonnement de prijzen te verhogen indien en voor zo deze verband houdt met wijziging of invoering van belastingen, heffingen, of andere lasten van overheidswege dan wel er sprake is van prijsverhogende factoren (zoals de prijzen verbonden aan gebruik van het Netwerk).

7.4 Onverminderd het voorgaande artikel heeft Rental Tracker het recht om de prijzen van haar Diensten en Producten jaarlijks te wijzigen.

7.5 Indien Rental Tracker ten gevolge van onvoorziene maatregelen van nationale en/of Europese (overheids)organen, alsmede van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), wijzigingen dient aan te brengen in enig onderdeel van de Overeenkomst, mag Rental Tracker alle prijzen in verband met hun onderlinge samenhang, wijzigen.

7.6 Eventuele kosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de Overeenkomst op verzoek van de Contractant worden door Rental Tracker als meerwerk in rekening gebracht.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 Alle aan Rental Tracker verschuldigde bedragen dienen door Contractant zonder inhouding of verrekening te geschieden op de door Rental Tracker aangegeven wijze.

8.2 Indien Rental Tracker enige verschuldigde betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde termijn heeft ontvangen, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft Rental Tracker vanaf dat moment recht op vergoeding van wettelijke rente, gerechtelijke kosten en (buitengerechtelijke) incassokosten, welke – voor zo ver Contractant niet consument is – worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag (exclusief BTW), met een minimum van € 40,-. De hoogte van het verschuldigde bedrag en daarbij behorende incassokosten worden conform de Wet Incasso Kosten berekend.

 

Artikel 9 Levering en uitvoering

9.1 Door Rental Tracker opgegeven levertijden c.q. leveringstermijnen zijn in alle gevallen indicatief, overschrijding van zodanige termijn levert geen tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Rental Tracker op.

9.2 Door Rental Tracker opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment van totstandkoming van een Overeenkomst, tenzij Rental Tracker voor de uitvoering daarvan over nadere bescheiden, gegevens en/of andere documenten dient te beschikken c.q. nadere formaliteiten dienen te worden vervuld, in welk geval de leveringstermijn ingaat op het moment van (volledige) ontvangst c.q. het vervuld zijn van zodanige formaliteiten. In geval Rental Tracker krachtens de Overeenkomst recht heeft op vooruitbetaling dan vangt een leveringstermijn niet eerder aan dan na ontvangst van zodanige vooruitbetaling.

9.3 Levering van een Product wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van afgifte aan de Contractant of de Eindgebruiker, (op-)levering van een Installatie wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien en zodra Rental Tracker aan Contractant te kennen geeft dat de werkzaamheden zijn voltooid en Diensten worden geacht te zijn geleverd op het moment waarop Contractant of Eindgebruiker deze in ontvangst neemt.

9.4 Indien en voor zo ver als gevolg van buiten de invloedsfeer van Rental Tracker liggende oorzaken vertraging ontstaat in de levering c.q. de uitvoering van de Overeenkomst dan wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd.

9.5 Rental Tracker is gerechtigd om het leveren van Diensten op een Aansluiting (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk te blokkeren ten behoeve van het uitvoeren van updates, systeemaanpassingen, technische storingen en/of onderhoud, alsmede in geval van niet-naleving door Contractant of Eindgebruiker van de Overeenkomst en/of het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde en/of frauduleus gebruik van de Producten en/of Diensten.

 

Artikel 10 Tracker en SIM-kaarten

10.1 Rental Tracker levert bij het afsluiten en tot stand komen van een Overeenkomst aan Contractant of Eindgebruiker een Tracker, waarin een SIM-kaart wordt geplaatst voor de GPSverbinding. De Tracker wordt na acceptatie van de offerte en ontvangst van de betaling eigendom van Contractant of Eindgebruiker. De in de Tracker aanwezige SIM-kaart inclusief het bijbehorende telefoonnummer blijft eigendom van c.q. toebehoren aan Rental Tracker als enig rechthebbende daarvan. Deze SIM-kaart mag uitsluitend worden gebruikt i.c.m. de Tracker van Rental Tracker. Bij elk ander gebruik van de SIM-kaart dan het doel waarvoor deze door Rental Tracker aan de Contractant of Eindgebruiker ter beschikking is gesteld en in de Tracker is geplaatst, als ook bij elk ander gebruik van de SIM-kaart dan in combinatie met de Tracker van Rental Tracker en de gesloten Overeenkomst met Rental Tracker is Contractant en/of Eindgebruiker per Tracker en per SIM-kaart een bedrag aan Rental Tracker verschuldigd van € 100,-.

10.2 Rental Tracker stelt bij afname c.q. het aangaan van een Abonnement aan Contractant of Eindgebruiker éénmalig een of meer SIM-kaarten ter beschikking, welke uitsluitend gebruikt mag/mogen worden voor connectiviteit met Rental Tracker in een product van Rental Tracker, op straffe van het verschuldigd raken van een bedrag als onder 10.1. bepaald.

10.3 Rental Tracker blijft te allen tijde eigenaar en rechthebbende van de SIM-Kaarten en het bijbehorende nummer.

10.4 De kosten voor het abonnement worden gerekend per tracker per maand.

10.5 Contractant en Eindgebruiker dienen de SIM-Kaart(en) zorgvuldig te beschermen tegen verlies, misbruik, diefstal of beschadiging en -indien een van deze omstandigheden zich niettemin voordoet-, Rental Tracker daarvan onverwijld op de hoogte te brengen.

10.6 Alle kosten van gebruik en misbruik van de SIM-Kaart (alsmede van vervanging bij verlies of diefstal) komen voor rekening van Contractant, evenals door Rental Tracker geleden schade als gevolg van frauduleus gebruik, misbruik, diefstal of beschadiging.

10.7 Rental Tracker mag bij overmatig en/of onrechtmatig (data)verbruik het leveren van Diensten op een Aansluiting (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk blokkeren c.q. de SIM-kaart buiten gebruik stellen.

10.8 Rental Tracker mag aan Contractant of Eindgebruiker ten behoeve van voortzetting van de levering van Diensten aanwijzingen geven teneinde de SIM-kaart in te ruilen, indien daar naar het oordeel van Rental Tracker (technische) gronden voor zijn.

10.9 Contractant dient de SIM-kaart(en) na beëindiging van een Overeenkomst of een Abonnement aan Rental Tracker te retourneren dan wel (op aanwijzing van Rental Tracker) te vernietigen.

10.10 Bij verwijdering van de SIM-kaart uit de Wired Tracker van Rental Tracker wordt de verbinding automatisch verbroken en deze kan niet direct worden hersteld. Neem daarvoor contact op met Rental Tracker.

 

Artikel 11 Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

11.1 Het risico verbonden aan (gebruik van) Producten, Diensten en/of Installatie gaat bij levering over op Contractant of Eindgebruiker.

11.2 De door Rental Tracker geleverde Producten blijven eigendom van Rental Tracker tot het moment dat de Contractant al hetgeen hij/zij verschuldigd is aan Rental Tracker uit hoofde van levering van het Product, Installatie en Diensten heeft voldaan.

11.3 In geval Rental Tracker een beroep doet op het in het voorgaande artikel genoemde eigendomsvoorbehoud dan geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden. Op Contractant en Eindgebruiker rust alsdan de verplichting om Rental Tracker op haar eerste daartoe strekkende verzoek ongehinderd toegang te verschaffen tot het (geïnstalleerde) Product en/of de ruimte waarin het (geïnstalleerde) Product zich bevindt, teneinde Rental Tracker in staat te stellen het Product terug te nemen en daaraan volledige medewerking te verlenen (waaronder – maar niet beperkt tot – het in staat stellen van Rental Tracker een geïnstalleerd product te demonteren).

11.4 Het is Contractant en Eindgebruiker niet toegestaan om Producten, Installaties of Diensten terzake waarvan op grond van het in dit artikel bepaalde nog een eigendomsvoorbehoud van Rental Tracker rust, op enigerlei wijze te vervreemden, te bezwaren, of anderszins hierop aan rechten aan derden te verlenen. De Contractant is verplicht Rental Tracker terstond schriftelijk in kennis te stellen indien en voor zo ver enige derde rechten doet gelden op het Product waarop een eigendomsvoorbehoud van Rental Tracker rust.

 

Artikel 12 Reclame en Garantie

12.1 De Contractant dient het geleverde Product bij aflevering te controleren op gebreken en op juiste aantallen en soort Product. In geval er sprake is van redelijkerwijze waarneembare gebreken dan dient de Contractant Rental Tracker daarover binnen bekwame tijd (zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen) en met opgave van de klachten schriftelijk (per aangetekende post) te informeren.

12.2 In geval een afgeleverd Product of een door Rental Tracker uitgevoerde Installatie gebreken vertoont dan heeft de klant recht op kosteloze aflevering van het ontbrekende, herstel dan wel vervanging (ter keuze van Rental Tracker). Indien er sprake is van een gebrekkig Product waarvan de Installatie is uitgevoerd door een derde partij (niet door of via Rental Tracker), dan heeft de Contractant slechts recht op kosteloze vervanging van het betreffende Product, welke hem/haar binnen 7 dagen na ontvangst door Rental Tracker van het defecte Product zal worden toegezonden.

12.3 De in de voorgaande artikelen genoemde garantie geldt niet indien: i. Enig gebrek het gevolg is van aan de Contractant of Eindgebruiker toe te rekenen oorzaak, waaronder (maar niet beperkt tot) onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met handleidingen bij het Product en/of blootstelling van een Product aan abnormale omstandigheden; ii. Contractant of Eindgebruiker een Product zelf heeft gerepareerd (dan wel pogingen daartoe heeft ondernomen) en/of heeft laten repareren dan wel heeft laten bewerken door een derde; iii. Enig gebrek in een Product het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of onoordeelkundig handelen van een Installatie die niet is uitgevoerd door Rental Tracker; iv. Enig gebrek door de Contractant of Eindgebruiker is medegedeeld aan Rental Tracker nadat 2 jaar is verstreken na (op-)levering van een Product of een Installatie; v. Voor zo ver enig gebrek voortvloeit uit van overheidswege bepaalde voorschriften; vi.Er sprake is van water-, val-, schok- en/of stofschade aan het Product.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 In geval zich aan de zijde van Rental Tracker en/of Contractant een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6:75 BW (“overmacht”) dan is Rental Tracker gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van Overeenkomst en/of Abonnement op te schorten. Indien de toestand van overmacht langer aanhoudt dan een periode van 6 maanden dan is Rental Tracker gerechtigd de Overeenkomst en/of het Abonnement te ontbinden. Zodanige ontbinding zal Contractant of Eindgebruiker nimmer recht geven op retour ontvangst van reeds betaalde bedragen en/of schadevergoeding.

13.2 Onder overmacht aan de zijde van Rental Tracker wordt onder meer begrepen iedere van buiten komende oorzaak die aan beschikbaarheid van het Netwerk in de weg staat c.q. deze beperkt en/of Rental Tracker verhindert haar verplichtingen jegens Contractant of Eindgebruiker na te komen.

 

Artikel 14 Verplichtingen van Contractant en Eindgebruiker

14.1 Contractant en Eindgebruiker staan in voor het normaal gebruik van de Aansluitingen en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door onrechtmatig gebruik van de Diensten en de Aansluiting.

14.2 Het gebruik van functionaliteiten geboden door Rental Tracker via de hardware en/of de software zijn volledig voor risico en verantwoordelijkheid van Contractant (en Eindgebruiker). Contractant aanvaard hierin de volledige verantwoordelijkheden en risico’s dat de functionaliteiten welke gebruikt worden op moment dat deze in de situatie waarin deze worden gebruikt geacht worden veilig te zijn voor zowel gebruiker als omgeving en in lijn te zijn met geldende wet/regelgevingen.

14.3 Contractant en Eindgebruiker dienen Rental Tracker (in de ruimste zin des woords) in staat te stellen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Abonnementen te voldoen, op de door Rental Tracker aangegeven wijze, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid voor Rental Tracker wordt uitgesloten. Schade en/of kosten die voortvloeien uit het niet voldoen door Contractant of Eindgebruiker aan deze verplichting komen voor hun rekening.

14.4 Contractant en Eindgebruiker vrijwaren Rental Tracker voor alle aanspraken van derden die verband houden met en/of voortvloeien uit het gebruik door Contractant en Eindgebruiker van de door Rental Tracker geleverde Producten en Diensten.

14.5 Het is Contractant en Eindgebruiker niet toegestaan om Producten of Diensten (op welke wijze dan ook) te vervreemden, anders dan met de uitdrukkelijk, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Rental Tracker.

 

Artikel 15 Persoons- en verkeersgegevens

15.1 Voor meer informatie en de voorwaarden inzake de verwerking van persoons- en verkeersgegevens door Rental Tracker wordt u verwezen naar onze privacy statement welke te vinden is via www.rentaltracker.nl.

15.2 Rental Tracker beschermt al haar data zo optimaal mogelijk en geeft deze aan niemand ter inzage, noch worden gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt. Rental Tracker merkt op dat zij wettelijk verplicht is mee te werken aan een Vordering van Politie en/of Justitie tot inzage in haar data, indien Politie en/of Justitie met toestemming van een gerechtelijke instantie Rental Tracker de inzage en afgifte van data vordert (zie ook artikel 18).

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Rental Tracker is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst of een Abonnement, tenzij in dit artikel anders is bepaald.

16.2 Rental Tracker is slechts aansprakelijk voor directe schade (niet zijnde gederfde winst, bedrijfsschade, vertragingsschade, (im)materiële schade, en andere indirecte schade) ontstaan door een aan haar opzettelijk geplaagde, toerekenbare en verwijtbare tekortkoming. De aansprakelijkheid van Rental Tracker jegens opdrachtgevers, voortvloeiende uit of verband houdende met de Installatie en/of de levering van Producten en/of Diensten, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald onder de door Rental Tracker gesloten (aansprakelijkheids-)verzekering(en). Indien en voor zo ver om welke reden dan ook uitkering onder voornoemde verzekering(en) uitblijft, is de aansprakelijkheid van Rental Tracker beperkt tot een bedrag ter grootte van de door haar met betrekking tot de betreffende Installatie en/of de levering van Producten en/of Diensten in rekening gebrachte bedragen (exclusief BTW).

16.3 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is Rental Tracker niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van

(i) onjuist, onoordeelkundig of onwettig gebruik van Producten en Diensten,

(ii) onbeschikbaarheid of onjuistheid van GPS informatie of notificatie informatie,

(iii) verlies, diefstal, misbruik of beschadiging van een SIM-kaart,

(iv) verlies van inloggegevens,

(v) plaatsing of gebruik van een Product,

(vi) storingen aan server- of internetsystemen,

(vii) storingen c.q. onbereikbaarheid van het Netwerk en/of onderbreking of stopzetting van de Diensten met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden,

(viii) tekortkomingen van aanbieders van Telecommunicatiediensten,

(ix) verlies van gegevens,

(x) beperkingen als gevolg van de gebruikte soft- en hardware,

(xi) opvolging van adviezen en/of aanbevelingen van Rental Tracker,

(xii) onjuiste interpretatie van door Rental Tracker – al dan niet via haar website – verstrekte informatie.

 

16.4 Op de Contractant rust de verplichting om schadegevallen onverwijld, maar in alle gevallen binnen 3 werkdagen nadat hij/zij de schade ontdekt dan wel redelijkerwijze had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Rental Tracker te melden, op straffe van verval van ieder recht op schadevergoeding.

16.5 Contractant zal te allen tijde Rental Tracker altijd in staat te stellen schade zelf ongedaan te maken. Indien en voor zo ver Contractant of Eindgebruiker schade doet herstellen door een derde partij zonder de daaraan voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk goedkeuring van Rental Tracker dan vervalt het recht om terzake vergoeding van Rental Tracker te vorderen.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

17.1 Alle intellectuele- en/of industriële eigendom verband houdend met Producten en Diensten komen toe aan Rental Tracker. Contractant en Eindgebruiker hebben op zodanige rechten geen aanspraak, anders dan de gebruiksrechten verleend bij Overeenkomst en/of in deze Algemene Vooraarden.

17.2 Het is Contractant en Eindgebruiker niet toegestaan om wijzigen aan te brengen in het door Rental Tracker geleverde, waaronder het verwijderen of wijzigen van aanduidingen terzake van alle (intellectuele) eigendomsrechten van Rental Tracker, waaronder in elk geval auteursrechten, woord- en/of beeldmerken en/of handelsnamen.

17.3 In geval van inbreuk door Contractant of Eindgebruiker op enig recht van intellectuele- en/of industriële eigendom dan wel het in dit artikel bepaalde, verbeuren zij een direct opeisbare boete van EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend Euro), onverminderd het recht van Rental Tracker om de werkelijke geleden schade te verhalen.

 

Artikel 18 Dataopslag, privacy en geheimhouding; overheid

18.1 Rental Tracker zal zich ten zeerste inspannen haar data en (internet)gegevens van het gebruik van de tracker te beschermen en te beveiligen. Deze is niet voor derden toegankelijk en zal nimmer vrijwillig met derden worden gedeeld.

18.2 Rental Tracker is de wederpartij van Contractant en levert de diensten, zoals met de Contractant is overeengekomen. Bij de uitvoering van de dienstverlening door Rental Tracker wordt door haar gebruik gemaakt van automatiseringssoftware, web- en serverdiensten van derden, waaronder providers. Rental Tracker heeft haar dienstverlening en data- en gegevens opslag maximaal beveiligd. Rental Tracker is niet aansprakelijk voor enige schade bij de Contractant of gelieerde partijen welke schade voortvloeit uit of samenhangt met hacking, inbreuk op opslag – en/of internetsystemen of andere internet- en/of datalekken, hoe ook ontstaan.

18.3 Rental Tracker wijst de Contractant en/of andere gebruikers van haar diensten erop dat de (internationale) overheid, waaronder met name Justitie met een gerechtelijk bevel c.q. rechtelijke vordering inzage kan vorderen in het databestand van Rental Tracker, zelfs zonder kennisgeving aan Rental Tracker, en gegevens kan opvragen waaronder routegegevens van het voertuig, waarin een tracker is gemonteerd. Dit geschiedt met name als het voortuig betrokken is bij oneigenlijk gebruik, criminele activiteiten en/of een ongeval. Rental Tracker is nimmer aansprakelijk voor deze gang van zaken, noch voor welke schade dan ook, die hieruit voor de Contractant en / of andere gebruikers van de tracker voortvloeit.

 

Artikel 19 Klachten, Geschillen en rechtskeuze

19.1 Op alle Overeenkomsten en Abonnementen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Contractant dient zich ingeval van klachten of geschillen met betrekking tot een Overeenkomst of een Abonnement in eerste instantie te richten tot Rental Tracker, conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Rental Tracker spant zich in om een klacht binnen 30 dagen na ontvangst te behandelen en met Contractant in overleg te treden.

19.3 In geval een geschil tussen partijen niet op de wijze als in het voorgaande artikellid bedoeld opgelost wordt dan is de Rechtbank Noord-Nederland bevoegd om van zodanige geschillen kennis te nemen.